© 2018 Datia Barsheshet

שירותים

מעטפת שירות הוליסטית

בתחום העבודה הסוציאלית התעסוקתית

  • הכשרה והדרכת עובדים בארגונים העוסקים בקידום תעסוקה.   עובדים המלווים אוכלוסיות ופרטים המתמודדים עם נסיבות חיים וחסמים מורכבים נדרשים ליכולת מקצועית. יכולת זו כוללת ידע, כישורים ומיומנויות ומחייבת הכשרה עם תחילת התפקיד, למידה במהלך עבודתם והדרכה שוטפת. קהל היעד- עובדים סוציאליים (קהילתיים, משפחתיים ופרטניים), מקדמי תעסוקה ומנחי קבוצות תעסוקה. ליצירת קשר ומידע נוסף

  • הרצאות וסדנאות -  עולם התעסוקה ותהליכי קידום תעסוקה הם עתירי תוכן וידע. ארגונים, קהילות ובעלי מקצוע המעוניינים לפעול בתחום קידום התעסוקה נדרשים ללמידה, העשרה והתמקצעות תמידית על מנת להצליח במשימתם. מטרת השירות להעשיר וללמד תכנים רלונטיים כגון: הכרות עומק עם אוכלוסיות המודרות מעולם העבודה, משמעות וחשיבות העבודה בחיי הפרט, המשפחה והקהילה, הכרות עומק עם חסמים לשילוב בתעסוקה, עולם העבודה המשתנה והשפעותיו על אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות ומודרות, הקשר שבין מסוגלות תעסוקתית ומסוגלות אישית ועוד. תהליכי למידה והעשרה יכולים להתקיים כארוע חד פעמי (הרצאה) או בתהליך מתמשך (סדנא או אוסף הרצאות) בהתאם לצורך ולמול מטרה מוגדרת. ליצירת קשר ומידע נוסף  

  • ליווי מקצועי לארגונים -  ארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים מעוניינים לעסוק בקידום תעסוקה מתוך הכרה בחשיבות העבודה בחיי הפרט, המשפחה והקהילה. מטרת השירות ללוות בפיתוח ערוצים ותכניות לקידום תעסוקה או לשכלל ולמקצע ערוץ קיים, לבנות אסטרטגיה ארגונית מנומקת הכוללת את מרכיב התעסוקה בתוכה, לבחון ולהתאים את ערכי הארגון כרקע לערוץ התעסוקתי או לייעץ וללוות מנהלים ביישום תהליכים מקדמי תעסוקה. ליצירת קשר ומידע נוסף

  • יעוץ וליווי למעוניינים בשינוי תעסוקתי, השתלבות בתעסוקה או התפתחות בעולם העבודה -  העדר תעסוקה או חוסר שביעות רצון בעבודה עשויים להחוות כמשבר משמעותי. עם זאת, זו עשויה להיות תחילתה של דרך שתביא לשינוי משמעותי, חיובי, כזה המביא לרווחה גדולה יותר, לשביעות רצון ולתחושת צמיחה. מטרת השירות היא השתלבות בתעסוקה מתאימה בתום תהליך יעיל ומשמעותי. שירות זה מתאים לאנשים פרטיים המעוניינים בשינוי תעסוקתי, למשפחות המעוניינות בסיוע בתחום זה, ולארגונים המעוניינים להפנות פונים לתהליך אישי. ליצירת קשר ומידע נוסף 

  • פיתוח אקדמי של תפקיד העובד הסוציאלי התעסוקתי. ליצירת קשר ומידע נוסף