© 2018 Datia Barsheshet.

עבודה סוציאלית תעסוקתית

קידום הפרט והמשפחה במעלה הסולם החברתי

דתיה ברששת- מומחית וממובילי העבודה הסוציאלית התעסוקתית בישראל.העבודה הסוציאלית התעסוקתית פועלת להגברת הצדק החברתי בהתמודדות על משאבים כלכליים וחברתיים ועל מחויבות לצדק חברתי, שוויון ערך האדם, העצמה וחופש ממחסור. כל זאת באמצעות סיוע לאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות להשתלב בעולם העבודה.